< Koordinátor

Dobrovolnictví je celosvětově ceněno jako projev zralého lidského a občanského postoje.
Přispívá ke kvalitě mezilidských vztahů a kulturnosti prostředí, ve kterém žijeme.

Dobrovolnické programy ve zdravotnictví

Dobrovolnický program ve zdravotnictví je zaměřený na velkou a zranitelnou cílovou skupinu pacientů všech věkových kategorií se širokým spektrem nemocí a závažnosti zdravotního stavu. Tomu musí odpovídat nároky na řízení, koordinaci a zajištění kvality a bezpečnosti dobrovolnické činnosti. 

Potřebný rámec pravidel je formulován v metodických dokumentech Ministerstva zdravotnictví a to jak v základní podobě ve Věstníku č.17/2023, tak ve formě detailně rozpracované  komplexní metodiky. Nová metodika je jedním z výstupů čtyřletého projektu Ministerstva zdravotnictví realizovaného v letech 2019 – 2023, který mimo jiné zmapoval  aktuální situaci a potřeby dobrovolnictví ve zdravotnictví.

Koordinátor dobrovolníků ve zdravotnictví

Pro svou kvalitní práci koordinátor potřebuje znát nejen základy, ale také průběžně sledovat a aplikovat novinky a aktuální trendy v oblasti dobrovolnictví. Stejně tak je pro koordinátora důležitá kontinuální supervizní podpora a možnost sestávat se s dalšími koordinátory.

Náročnost práce koordinátora dobrovolníků ve zdravotnictví by měla být zohledněna i v jeho platových podmínkách. Je možné využít Katalog prací ve veřejných službách a správě, Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kde od roku 2019 je pod číslem 1.01.12 uveden Koordinační projektový a programový pracovník  specifikovaný přímo pro zdravotnictví.

Přehled platových tříd je uveden zde…

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2024